ЗА НАС

Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр. 52/10, Собранието на здружението на станари сопственици на Антенски дистрибутивен систем Стар Аеродром – Скопје го прилагоди статутот на новиот Закон.

Поважни одредби од статутот се:

- Називот на здружението гласи: Здружение на станари сопственици на Антенски дистрибутивен систем Стар Аеродром – Скопје

- Краток назив: АДС Стар Аеродром Скопје

- Здружението е непрофитно, неполитичко и членови на здружението може да бидат само сопственици на АДС Стар Аеродром, кои имаат стекнато право на сопственост врз основа на судско решение I РЕГ. ЗГ. БР. 41/2001 од 15.05.2001 година.

- Здружението има својство на правно лице со права, обврски и одговорности согласно со уставот и законот.

- Цели и задачи на здружението:

1. Раководење со АДС

2. Грижа за негово исправно функционирање

3. Одржување и модернизација на системот

4. Грижа за домаќинско користење на имотот и средствата кои му припаѓаат на здружението

- Здружението целите и задачите ги остварува преку органите на здружението како што е пропишано во статутот на АДС:

1. Претседател

2. Собрание

3. Извршен одбор

4. Надзорен одбор

- Здружението своите материјални тежнички средства ги обезбедува од сопствени извори – членарина. Финансиските средства се употребуваат за остварување на целите на здружението.

- Член на здружението може да биде секој сопственик на АДС под следниве услови:

1. Да учествува во активностите на здружението

2. Да ги почитува и спроведува одлуките на здружението

3. Да ја плаќа членарината за одржување на системот

- Престанок на членувањето настанува:

1. Со истапување од здружението по сопствена војла

2. Со непочитување на одредбите, програмата и другите акти на здружението

3. Поради неплатена членарина подолго од 3 месеци