ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА

Програмската содржина е исклучително базирана (составена) по барање на членовите-сопствениците на АДС, каде се застапени интересите на секој член-сопственик; и тоа право го стекнале врз основа на сопственост и плаќање на членарина за одржување на АДС.